Statut
Stowarzyszenia Inżynierów Instalacji Budowlanych
„Ekologiczny Budynek”

tekst jednolity aktualny na dzień 7 lipca 2022 roku

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inżynierów Instalacji Budowlanych „Ekologiczny Budynek”, w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, sprzedających usługi i produkty związane z szeroko pojętą branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kogutek 1, 32-300 Olkusz.
 4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
  1. Nazwa „Stowarzyszenie Inżynierów Instalacji Budowlanych „Ekologiczny Budynek”, skrót „SEB” oraz znak graficzny stanowią̨ dobra osobiste Stowarzyszenia. Zasady używania oraz zakres ochrony określa Zarząd w Regulaminie.
ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz:
  1. wzrostu jakości produktów i usług związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną.
  2. promocji i upowszechniania wiedzy na temat produktów i usług związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną
  3. wzrostu standardów i jakości pracy osób – członków Stowarzyszenia, oferujących produkty i usługi związane z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną
  4. wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności związanej z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną
  5. obrony praw i interesów członków Stowarzyszenia – konsumentów produktów i usług związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną
  6. edukacji zawodowej dostawców produktów i usług – członków Stowarzyszenia związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną
  7. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz dobrych praktyk i uczciwej konkurencji w zakresie będącym przedmiotem aktywności Stowarzyszenia
  8. wspieranie osób – członków Stowarzyszenia i ich inicjatyw związanych z promocją działalności i usług będącej przedmiotem aktywności Stowarzyszenia
  9. wspieranie osób – członków Stowarzyszenia i ich inicjatyw związanych z promocją przedsięwzięć związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną
  10. reprezentowanie uzasadnionych interesów majątkowych i niemajątkowych członków Stowarzyszenia, wobec organów władzy i administracji państwowej, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, izb, przedsiębiorców i osób fizycznych w granicach wynikających z przedmiotu działania Stowarzyszenia i obowiązujących przepisów.
  11. wzrostu jakości produktów i usług związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. działanie na rzecz producentów branży wentylacyjnej, rekuperacyjnej, chłodniczej, klimatyzacyjnej, grzewczej oraz szeroko pojętej techniki budowlanej a w szczególności ekologicznej
  2. organizowanie szkoleń związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną
  3. szkolenia dostawców, sprzedawców produktów i usług związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną,
  4. organizowanie spotkań, prelekcji oraz innych imprez,
  5. podejmowanie działań mających na celu uruchomienie i wspieranie procesów ustawodawczych związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną,
  6. prowadzenie własnej działalności informacyjnej, wystawienniczej i promocyjnej oraz wydawniczej,
  7. współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym działalnością Stowarzyszenia,
  8. opracowywanie autorskich produktów i usług związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną,
  9. uczestniczenie, w pracach nad tworzeniem produktów dotyczących branży wentylacyjnej, rekuperacyjnej, chłodniczej, klimatyzacyjnej, grzewczej oraz szeroko pojętej techniki budowlanej a w szczególności ekologicznej,
  10. działanie na rzecz zapewnienia ochrony interesów konsumentów, producentów oraz produktów i usług związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną,
  11. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w Rozdziale IIa Statutu.
ROZDZIAŁ IIa

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a uzyskiwany w ten sposób dochód stanowi jedno ze źródeł majątku Stowarzyszenia.
 2. Działalność gospodarcza ma charakter dodatkowy względem działalności statutowej, a przychody z tej działalności mogą być przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej.
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie odbywa się̨ w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struktur.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić́ działalność gospodarczą w zakresie:
  1. PKD 77.40.Z. – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  2. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
  3. PKD 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  4. PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzieindziej niesklasyfikowana,
  5. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzieindziej niesklasyfikowane.
ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi pozytywną opinię co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów.
 5. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.
 7. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   3. z powodu niepłacenia składek za okres co najmniej pół roku,
   4. na pisemny wniosek co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu,
  4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Wykluczenie z członkostwa w Stowarzyszeniu na podstawie pkt 23 pkt b) następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.
 16. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz:
  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
  2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – Członkowie Wspierający, Honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich Członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian Statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 11. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 13. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie Członków.
 14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.
 16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 17. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w prawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.